YEAR-2011-2012 CONVERSION OPINION

SI.No.
File No.
Subject
No. of Pages in the File
Date of Commencement of File
Date of Closure /Disposal
Note Sheet Documents
1.       BIAAPA/TP1/CON/83/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Addevishwanathpura Village Sy. No. 74/5  2A  ‘Residential’  2 44 28-10-2014 5/11/2011
2.       BIAAPA/TP1/CON/42/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Addevishwanathpura Village Sy. No. 212/3  2A-06G  ‘Residential’  2 23 30-06-2011 2/7/2011
3.       BIAAPA/TP1/CON/03/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Addevishwanathpura Village Sy. No. 80  2A  ‘Residential’  2 23 6/4/2011 11/4/2011
4.       BIAAPA/TP1/CON/43, 44, 45, 46/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Kuduragere Village Sy. No. 112, 118/2, 118/1, 111 Total  4A -2 ¾ G ‘Residential’  3 12 8/7/2011 22-07-2011
5.       BIAAPA/TP1/CON/05/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Addevishwanathpura Village Sy. No. 87/2 2A-18G  ‘Residential’  2 16 18-04-2011 20-04-2011
6.       BIAAPA/TP1/CON/19/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Surdevanapura Village Sy. No. 115/4 1A-20G  ‘Residential’  2 38 23-05-2011 26-05-2011
7.       BIAAPA/TP1/CON/37/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Surdevanapura Village Sy. No. 126/2, 126/3, 127  8A-33G  ‘Residential’  2 58 20-06-2011 27-07-2011
8.       BIAAPA/TP1/CON/96, 97/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Surdevanapura Village Sy. No. 99/2, 99/2, 1A-36G  ‘Residential’  2 15 19-11-2011 22-11-2011
9.       BIAAPA/TP1/CON/107/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Surdevanapura Village Sy. No. 146/1 0-16G  ‘Residential’  3 122 17-12-2011 6/2/2012
10.     BIAAPA/TP1/CON/12, 09, 11, 08, 10/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Surdevanapura Village Sy. No. 148/1, 144/6, 136/1, 148/2, 144/1, 144/4, 138, 147/2, 148/1, Totala  9A-16 ½ G  ‘Residential’  4 396 4/5/2011 11/6/2013
11.     BIAAPA/TP1/CON/106/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Sadenahalli Village Sy. No. 73   1A  ‘Park use’  3 5 9/12/2011 14-12-2011
12.     BIAAPA/TP1/CON/118/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Sadenahalli Village Sy. No. 153/1  20G  ‘Park use’  2 6 22-02-2012 27-02-2012
13.     BIAAPA/TP1/CON/86, 93, 90/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Doodajala Village Sy. No. 89/1, 89/2, 89/6  2A-29G  ‘Residential’  3 102 31-10-2011 8/11/2011
14.     BIAAPA/TP1/CON/111/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Doodajala Village Sy. No. 55/4, 69/3, 54/1  5A-26G  ‘Residential’  3 29 2/1/2012 3/3/2012
15.     BIAAPA/TP1/CON/124/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Doodajala Village Sy. No. 248, 249  3A-20G  ‘Residential’  2 11 20-03-2012 24-03-2012
16.     BIAAPA/TP1/CON/126/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Doodajala Village Sy. No. 189  4A ‘Commercial’ 4 43 27-03-2012 3/8/2012
17.     BIAAPA/TP1/CON/115/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Kudregere Village Sy. No. 111  1A-01 ¼ G  ‘Residential’  3 7 4/2/2012 8/2/2012
18.     BIAAPA/TP1/CON/114/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli M.Hosahalli Village Sy. No. 83/2  1A-10G  ‘Residential’  2 8 16-01-2012 19-01-2012
19.     BIAAPA/TP1/CON/113/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Kadiganahalli Village Sy. No. 11/2, 11/3.  0-28 ½  G  ‘Commercial’ 2 10 13-01-2012 25-01-2012
20.     BIAAPA/TP1/CON/112/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Kadiganahalli Village Sy. No. 104 2A  ‘Residential’ 2 9 3/1/2012 9/1/2012
21.     BIAAPA/TP1/CON/110/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Meenukunte Village Sy. No. 42/8 1A-20G  ‘Industrilas’  2 9 27-12-2012 09-01-2012s
22.     BIAAPA/TP1/CON/101/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Billamaranahalli  Village Sy. No. 49/2 1A-02G  ‘Park Use’  2 7 3/12/2011 14-12-2011
23.     BIAAPA/TP1/CON/122/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Bagalur  Village Sy. No. 448/1 1A 0 ½ G  ‘Residential’ 2 14 12/3/2012 20-03-2012
24.     BIAAPA/TP1/CON/75/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Bagalur  Village Sy. No. 447 2A ‘Residential’ 2 21 20-09-2011 28-09-2012
25.     BIAAPA/TP1/CON/103/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli chikkajala  Village Sy. No. 35/3, 36 0-08G ‘Residential’ 2 15 8/12/2011 15-12-2011
26.     BIAAPA/TP1/CON/125/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Navarntha Agrahara  Village Sy. No. 98, 99/2,  6A ‘Residential’ 3 54 22-03-2012 23-04-2012
27.     BIAAPA/TP1/CON/18/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Navarntha Agrahara  Village Sy. No. 10/2, 11   5A-23G’ Commercial’  2 23 21-05-2011 23-05-2011
28.     BIAAPA/TP1/CON/07/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Navarntha Agrahara  Village Sy. No. 12/2  3A-08G  ‘Commercial’ 2 11 26-04-2011 29-04-2011
29.     BIAAPA/TP1/CON/41/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Navarntha Agrahara  Village Sy. No. 7/2 1A-18G  ‘¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð) GzÉÝòvÀ ¥Àæ±ÉñÀzÀ ±Éà 25 gÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ Hotel & recreation club  3 47 12/7/2011 13-07-2011
30.     BIAAPA/TP1/CON/06/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Navarntha Agrahara  Village Sy. No. 9/2  2A-29G  ‘Commercial’ 2 19 26-04-2011 29-04-2011
31.     BIAAPA/TP1/CON/55, 54, 53/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Boilahalli  Village Sy. No. 23/4, 0- 3 ¼  G ‘Residential’ 2 31 20-07-2011 9/11/2013
32.     BIAAPA/TP1/CON/116, 117/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Dibburu Village Sy. No. 18/2, 18/2 1A-22G Educational 5 15 17-02-2012 16-03-2014
33.     BIAAPA/TP1/CON/80/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Dibburu Village Sy. No. 21/16 1A-34 ¼ G Educational 4 5 19-10-2011 11/11/2011
34.     BIAAPA/TP1/CON/81, 79, 82 & 78/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Dibburu Village Sy. No. 21/13, 21/1, 21/11, 21/12, Total 6A-27 ¾ G Educational 5 11 19-10-2011 11/11/2011
35.     BIAAPA/TP1/CON/74/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Singahalli Village Sy. No. 92 4A-18G ‘Hospatial’ 3 11 20-09-2011 4/10/2011
36.     BIAAPA/TP1/CON/68/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Kadthnamale Village Sy. No. 84  16 ½ G  ‘Residential’  2 7 8/9/2011 12/9/2011
37.     BIAAPA/TP1/CON/67/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Doddajala Village Sy. No. 12/5  05G  ‘Residential’  2 18 6/9/2011 6/9/2011
38.     BIAAPA/TP1/CON/65/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Heseraghatta Hobli Addevishwanathpura Village Sy. No. 74/8, 74/11, 74/12, 74/13,   2A-39G  ‘Residential’  2 9 29-08-2011 30-08-2011s
39.     BIAAPA/TP1/CON/83/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Biolahalli Village Sy. No. 37/1  3A-20G  ‘Residential’  2 18 16-05-2011 18-05-2011
40.     BIAAPA/TP1/CON/13/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Tharbanahalli Village Sy. No. 80/4  0-24G  ‘Residential’  2 10 11/5/2011 16-05-2011
41.     BIAAPA/TP1/CON/91,92,88,87,85,94 & 89/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Shettigere Village Sy. No. 72/3, 73/3, 74, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 76/6 Total 8A-14G  ‘Residential’  3 315 31-10-2011 8/11/2011
42.     BIAAPA/TP1/CON/20/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Huthanahalli Village Sy. No. 62/1, 62/3 1A-08G ‘Residential’  2 10 25-05-2011 6/6/2011
43.     BIAAPA/TP1/CON/21/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Huthanahalli Village Sy. No. 175 3A-08G ‘Residential’  2 10 25-05-2011 6/6/2011
44.     BIAAPA/TP1/CON/99, 100/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Huthanahalli Village Sy. No. 30/6, 30/7, 57/1, 57/2, Total 0 – 37 ½ G ‘Residential’  3 10 30-11-2011 2/12/2011
45.     BIAAPA/TP1/CON/63/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Marlakunte  Village Sy. No. 62/1, 103/1 5A-09G ‘Agro prosasing unites’  3 115 10/8/2011 29-08-2011
46.     BIAAPA/TP1/CON/01, 02/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli Biyanahalli Village Sy. No. 63, 75 1A-36G ‘Park’   2 23 6/4/2011 11/4/2011
47.     BIAAPA/TP1/CON/49, 50/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Meesaganahalli Village Sy. No. 38/7, 50/3 0-14 ½ G ‘Residential’ 3 25 15-07-2011 21-09-2011
48.     BIAAPA/TP1/CON/51/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Meesaganahalli Village Sy. No. 44/1 0-10 G ‘Residential’ 2 12 15-07-2011 22-07-2011
49.     BIAAPA/TP1/CON/102, 104, 105/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Marnayakanahalli Village Sy. No 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 37, Total 3A-38G  ‘Residential’ 4 161 8/12/2011 13-01-2012
50.     BIAAPA/TP1/CON/84/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Boilahalli Village Sy. No. 36/3, 37/3 0-27G ‘Residential’ 2 11 28-10-2011 5/11/2011
51.     BIAAPA/TP1/CON/98/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Hutthnahalli Village Sy. No. 104/3, 1A-10G ‘ Cultural & Religious Institution Inclding library and Reating room & Clubs.  3 9 1/1/2012 9/1/2012
52.     BIAAPA/TP1/CON/95/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Chikkajala Village Sy. No. 77/5  1A-09 G ‘Residential’ 2 31 10/11/2011 11-11-2011s
53.     BIAAPA/TP1/CON/119, 120, 121/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Bianahalli Village Sy. No. 20/1, 17/2, 17/3,   3A-39 G ‘Residential’ 3 254 7/3/2012 14-03-2012
54.     BIAAPA/TP1/CON/72, 73/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Biolahalli Village Sy. No. 76, 77, 4A ‘Residential’ 2 21 16-09-2011 17-09-2011
55.     BIAAPA/TP1/CON/77/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Tharnuse Village Sy. No. 176   5A-17G ‘Residential’ 3 29 30-09-2011 6/2/2012
56.     BIAAPA/TP1/CON/58/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Kuduregere Village Sy. No. 111  1A-0 1 ¼ G ‘Residential’ 2 11 25-07-2011 25-07-2011
57.     BIAAPA/TP1/CON/62/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Huttanahalli Village Sy. No. 121/2 1A-0 ½ G ‘Residential’ 2 5 6/8/2011 16-08-2011
58.     BIAAPA/TP1/CON/48, 52 & 66/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Meesaganahalli Village Sy. No. 47/6, 47/3, 47/1, 47/2  1A-35 ½ G ‘Residential’ 3 76 29-08-2011 21-09-2011
59.     BIAAPA/TP1/CON/30/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Huttanahalli Village Sy. No. 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 0-32 ½ G ‘Residential’ 3 86 10/6/2011 1/7/2011
60.     BIAAPA/TP1/CON/36/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Tharbanahalli Village Sy. No. 206  3A-20G ‘Residential’ 2 8 16-06-2011 18-07-2011
61.     BIAAPA/TP1/CON/38/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Maranayakanahalli  Village Sy. No. 51/3, 51/4, 51/5, 1A-20 ½ G ‘Residential’ 2 9 21-06-2011 22-07-2011
62.     BIAAPA/TP1/CON/39/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Huttanahalli Village Sy. No. 128/1  1A  ‘Residential’ 2 10 24-06-2011 24-06-2011
63.     BIAAPA/TP1/CON/22/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Huttanahalli Village Sy. No. 128/1  1A  ‘Residential’ 2 11 25-05-2011 7/6/2011
64.     BIAAPA/TP1/CON/24, 25/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Kadiganahalli Village Sy. No. 4, 7/1, 7/2, 9,  6A-02 ½ G  ‘Commercial & Residential’ 3 31 31-05-2011 21-06-2011
65.     BIAAPA/TP1/CON/31, 32/2011-12  Bangalore North (Apar) Taluk, Jala Hobli, Huttanahalli Village Sy. No. 87/2, 105/2,  1A -04G  ‘Residential’ 3 31 10/6/2011 6/7/2011
66.     BIAAPA/TP3/CON/REN/40/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Bisuvanahalli Village Sy. No. 40, 41/1,  5A-28G ‘Residential’ 2 73 7/12/2011 13-12-2011
67.     BIAAPA/TP3/CON/39/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Kesthuru Village Sy. No125/11, 1A   ‘ Petrol Bonk’  2 64 3/12/2011 12/12/2011
68.     BIAAPA/TP3/CON/67/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Muthasandra Village Sy. No. 4  1A-37G ‘Park’ 3 84 1/3/2012 28-03-2012
69.     BIAAPA/TP3/CON/54/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Hasahudya Village Sy. No. 62/2  1A-20G ‘Residential’ 2 69 3/2/2012 6/2/2012
70.     BIAAPA/TP3/CON/74/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Gangadarapura Village Sy. No. 66  1A-35G ‘Residential’ 3 138 21-03-2012 9/4/2012
71.     BIAAPA/TP3/CON/76/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Gangadarapura Village Sy. No. 88/6 0-37G ‘Residential’ 2 100 21-03-2012 9/4/2012
72.     BIAAPA/TP3/CON/752011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Veerabadranapalya Village Sy. No. 67/2 1A- ‘Residential’ 2 82 21-03-2012 9/4/2012
73.     BIAAPA/TP3/CON/82/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Gangadarapura Village Sy. No. 92/1  0-18Gs ‘Park ’ 2 107 21-03-2012 3/4/2012
74.     BIAAPA/TP3/CON/30/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Dargajogihalli Village Sy. No. 59 2A-11G ‘Residential’ 2 87 28-09-2011 30-09-2011
75.     BIAAPA/TP3/CON/33/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Gangadarapura Village Sy. No. 88/2 0-33G ‘Residential’ 2 25 28-09-2011 30-09-2011
76.     BIAAPA/TP3/CON/03/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Dargajogihalli Village Sy. No. 41/3 3A ‘Residential’ 2 64 20-05-2011 26-05-2011
77.     BIAAPA/TP3/CON/15/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Dargajogihalli Village Sy. No. 43/2A 1A ‘Residential’ 2 9 11/8/2011 20-08-2011
78.     BIAAPA/TP3/CON/06/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Rojipura Village Sy. No. 36  1A-39G ‘Residential’ 2 10 24-06-2011 30-06-2011
79.     BIAAPA/TP3/CON/01/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Kurubarahalli  Village Sy. No. 46/3 0-09G ‘Residential’ 2 43 11/4/2011 20-04-2011
80.     BIAAPA/TP3/CON/02/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Kurubarahalli  Village Sy. No. 49/1 0-36G ‘Residential’ 2 29 11/4/2011 21-04-2011
81.     BIAAPA/TP3/CON/17/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Kurubarahalli  Village Sy. No. 49/1 0-20G ‘Residential’ 2 11 11/8/2011 20-08-2011
82.     BIAAPA/TP3/CON/27/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, kantanakunte  Village Sy. No. 44/3 0-21G ‘Petrol Bonk’ 2 8 9/9/2011 13-09-2011
83.     BIAAPA/TP3/CON/29/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, RajaGhatt Village Sy. No. 213/1 2A-02G) Singal Plot. (G+1)  4 47 28-09-2011 4/10/2011
84.     BIAAPA/TP3/CON/42/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Bisuvanahalli  Village Sy. No. 39/1 ‘Park’  4 67 22-12-2011 06-01-2012s
85.     BIAAPA/TP3/CON/38/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Dragapura Village Sy. No. 24/3 1A Educational 2 65 3/12/2011 13-12-2011
86.     BIAAPA/TP3/CON/34/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Thippapura Village Sy. No. 20/1 2A-20G ‘Park’  2 55 14-10-2011 5/11/2011
87.     BIAAPA/TP3/CON/13/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Kurubarahalli  Village Sy. No. 46/1A 0-26G ‘Park’  2 10 11/8/2011 20-08-2011
88.     BIAAPA/TP3/CON/12/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Veerabadranapalya  Village Sy. No. 60/1 ‘Residential’ 2 50 11/8/2011 16-08-2011
89.     BIAAPA/TP3/CON/10/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Muthsandra Village Sy. No. 2 1A-38G ‘Park & Road’ 2 43 23-07-2011 08-08-2011s
90.     BIAAPA/TP3/CON/09/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Shivapura Village Sy. No. 109/4 3A ‘Residential’ 2 25 1/7/2011 1/7/2011
91.     BIAAPA/TP3/CON/31/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Gangadarapura Village Sy. No. 89/2  0-36G ‘Residential’ 2 36 28-09-2011 1/10/2011
92.     BIAAPA/TP3/CON/07/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Malathahalli  Village Sy. No. 81, 82/1, 13A-31G ‘Residential’ 4 18 24-06-2011 3/4/2012
93.     BIAAPA/TP3/CON/08/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Palanajogihalli Village Sy. No. 69, 70, 71, 72, 73, 74 Total 10A-38G ‘Residential’ 2 77 24-06-2011 25-07-2011
94.     BIAAPA/TP3/CON/65/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Malthahalli Village Sy. No. 78/2 0-35G ‘Residential’ 3 52 23-02-2012 13-03-2012
95.     BIAAPA/TP3/CON/50/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Muthuru  Village Sy. No. 19 0- 04 ¼ G ‘Residential’ 2 34 21-01-2012 31-01-2012
96.     BIAAPA/TP3/CON/32/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Kurubarahalli  Village Sy. No. 29/5 0-20G ‘Residential’ 2 35 28-09-2011 30-09-2012
97.     BIAAPA/TP3/CON/21/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Thimasandra Village Sy. No. 121/3, 122/4, 1A-30G ‘Residential’ 2 17 18-08-2011 22-08-2011
98.     BIAAPA/TP3/CON/77/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Siddanayakanahalli Village Sy. No. 42 0-30G ‘Petrol Bonk & Resindential’ 5 32 21-03-2012 25-04-2012
99.     BIAAPA/TP3/CON/14/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Kurubarahalli  Village Sy. No. 29/5 0-31G ‘Residential’ 2 10 11/8/2011 20-08-2011
100.   BIAAPA/TP3/CON/22/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Gangadarapura  Village Sy. No. 88/2 0-36G ‘Residential’ 2 40 18-08-2011 23-08-2011
101.   BIAAPA/TP3/CON/20/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Kurubarahalli Village Sy. No. 50/4 0-23G ‘Residential’ 2 44 18-08-2011 22-08-2011
102.   BIAAPA/TP3/CON/ren/41/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Besuvanahalli  Village Sy. No. 39/2 2A ‘Residential’ 2 28 7/12/2011 13-12-2011
103.   BIAAPA/TP3/CON/73/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Kurubarahalli  Village Sy. No. 30/2 0-23G ‘Residential’ 2 31 21-03-2012 9/4/2012
104.   BIAAPA/TP3/CON/55/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Ganagadarapura Village Sy. No. 89/2 0-37G ‘Residential’ 3 94 9/2/2012 28-03-2012s
105.   BIAAPA/TP3/CON/45, 43/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Ganagadarapura Village Sy. No. 89/3, 1A-28G ‘Residential’ 2 65 18-01-2012 31-01-2012
106.   BIAAPA/TP3/CON/46, 51, 52/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Palanajogihalli  Village Sy. No. 29/3, 29/3, 29/3, 1A-16G ‘Residential’ 3 76 21-01-2012 31-01-2012
107.   BIAAPA/TP3/CON/79&80/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Nagadenahalli  Village Sy. No. 97/2, 97/4, 97/5, 25/5, 26/5, 26/6, 25/3, 26/3, 26/4, 25/6, 26/8, 26/9, Toatal 4A-19G  Educational 4 120 21-03-2012 31-03-2012
108.   BIAAPA/TP3/CON/79&8/2011-12  Doddabalapura Taluk, Kasaba hobli, Nagadenahalli  Village Sy. No. 97/2, 97/5, 25/5, 26/5, 26/6, 25/3, 26/3, 26/4, 26/8, 26/9,  Toatal 4A-19G  Educational 6 120 21-03-2012 31-03-2012